Milli Folklor - Uc Aylik Turk Dunyasi Folklor Dergisi - Sayi/Number : 54

11.03.10 | Admin

http//photoload.ru/data/eb/76/d9/eb76d90ba3e780e2015cbef408136287.jpg


Millî Folklor - Üç Aylık Türk Dünyası Folklor Dergisi - Sayi/Number : 47
Author: Kollektif
Publisher: www.millifolklor.com/tr/
Publication date: 2002
ISSN 1300-3984
Format / Quality: PDF
Size: 1,5 Mb
Language:Turkish


Цитата:

İÇİNDEKİLER/CONTENTS/SOMMAİRE


Hakem Kurulu/Editorial Board/Comité d'Experts .................................................... 3
Birkaç Söz/Foreword/Par l' éditeur ........................................................................... 4
M. Öcal OĞUZ
Ulasal Kalıtın Küreselleştirilmesi ve Türk El Sanatları/Globalization of National
Cultural Heritage and Turkish Handcrafts/Mondialisation du patrimoine national
Et l' artisanat turc ........................................................................................................ 5
Doç. Dr. M. Öcal OĞUZ
Destan Araştırma ve İncelemelerinde Kullanılan Bazı Terimler Hakkında –II/
On Some of the Terms Used in The Research and Study Epics-II/ A propos des
Certains termes utilisés aux recherches et études de épopées-II ...................... 11
Doç. Dr. Metin EKİCİ
Aşıq Sanatında İnformativ Yük ve Repertuar Problemi/The Problem Informative
Responsibility and Repertoire in Minstrel-Singers' Poetry/ Probléme de
repertoire et responsabilité informatique dans la poèsie de “Âchik” ................. 19
Prof. Dr. Meherrem QASIMLI
XVIII. Yüzyılda Lâtin Harfleriyle Yazılmış Fransızca-Türkçe Bir Sözlük/A
18th Century French-Turkish Dictionary in Latin Alphabet/Dictionaire Turco-
français au XVIII. Siècle qui a été écrit en lettres latins ......................................... 25
Yard. Doç. Dr. Mehmet GÜMÜŞKILIÇ
Türk Mitinde Kut İyesi Kıdır ve Medeniyet Değişikliğinde Kıdır ‘dan Hızır ‘a
Geçiş/”Kıdır” the Possessor of Happiness in Turkish Myth and the Transition
from “Kıdır” to “Hızır” in the Change of Civilization Circle/Kut İyesi
“(Propriétaire de sainteté) apelé “Kıdır” dans la mythologie turque et
transformation de “Kıdır” a “Hıdır” .......................................................................... 30
Yard. Doç. Dr. İsmet ÇETİN
Türk Dünyasında Hıdırellez Kutlamaları ve İşlevleri/”Hıdırellez” Celebrations
and Their Functions in Turkish World/Célébrations de “Hıdırellez” dans
le monde turc et ces fonctions ................................................................................ 35
Yard. Doç. Dr. Ayşe YÜCEL
Türklerde Hıdrellez Geleneği/”Hıdırellez” Tradition Among Turkish People/
Tradition de “Hıdrellez” Chez les Turcs ................................................................. 39
Yard. Doç. Dr. Enver ARAS
Kırgız Tarihinde Bir Kadın General : Kurmancan Datka/A Female General
in Kyrgyz History : Kurmancan Datka/Une femme gérénale dans l' histoire de
Kirghiz : “Kurmancan Datka” ................................................................................... 55
Doç. Dr. Nerin KÖSE
Karakalpak Kişi Adları Üzerine Bir İnceleme/A Study on the Karakalpak
Turkish Personal Names/Une étude sur les noms personnels de Karakalpak . 62
Doç. Dr. Ülkü ÇELİK ŞAVK
Türkiye ve Kazakistan ‘da Yaşayan Âşıklık Gelenepi ‘nin Değişmeyen Unsurları
Açısından Karşılaştırılması/ A Comparison Between the Minstrelsy Tradition
İn Kazakhstan and Turkey in Accordance with the Unchanging Elements/
Comparaison des éléments invariable dans la tradition de' “Achık” en Turquie
et au Kazakshstan ..................................................................................................... 68
Yard. Doç. Dr. Bekir ŞİŞMAN
Şamanlığa Geçişteki Ölüp Dirilme Ritüelinden Türk Destanlarındaki Ölüp
Dirilmeye/ From Dying and Return to Life in Initiation of Shaman to the Dying
and Return to Life in Turkish Epics/De rituel de la mort-la renaissance chez les
shamen au rituel de la mort-la renaissance dans les épopées turques ........... 75
Yard. Doç. Dr. Mehmet AÇA
Türklerde Ölüm ve Ölü ile İlgili Rit ve Ritüeller/Death and Dead Body
Rites and Rituals in Turkish Culture/Rites et rituels concernant la
mort chez les Turcs .................................................................................................. 86
Ruhi ERSOY
Azerbaycan Şirvan Bayatılarının Hususiyetleri/On Some Literary Aspects of
Quatrains Collected from Şirvan-Azerbaijan/Particularités de Bayati-s a
Chirvan d' Azerbaidjan ............................................................................................ 102
Doç. Dr. Seyfeddin GANİYEV
Sivaslı Cefaî ‘nin Baş Kafiyeli Şiirleri/Cefâî of Sivas' Poems with Beginning
Rhyme/Poemes qui ont “Başkafiye” de “Sivaslı Cefaî” ...................................... 107
Dr. Doğan KAYA
Tarihî Şahsiyetler Hakkında Yaratılan Halk Bilgisi Ürünleri Üzerine Bir
Durum İncelemesi : Âşık Paşa Örneği/A Case Study on Folkloric Creations
About The Historical Figures : Achik Pahsa/Une étude sur les produits d' arts
et traditions populaires concernant les personnalités historiques : l' exemples
d' Achik Pacha ......................................................................................................... 111
Doç. Dr. Zeki KAYMAZ
Georg Büchner ‘in “Woyzeck” ve Turan Oflazoğlu ‘nun “Kösem Sultan”
Oyunlarında Masalın İşlevi/Function of Folktales in the Plays : “Woyzeck of
George Buchner and “Kösem Sultan” of Turan Oflazoğlu/Fonction de la conte
Dans les pièces de “Woyzeck” de Georg Büchner et “Kösem Sultan” de Turan
Oflazoğlu .................................................................................................................. 119
Yard. Doç. Dr. Birkan KARGI
Kitaplar Üzerine/Comptes rendus
“Bana Bir Resim Getirdiler” ................................................................................... 126
Prof. Dr. Umay TÜRKEŞ-GÜNAY
“Yukarıçukurova Masallarında Motif ve Tip Araştırması” .................................. 127
Ar.Gör. Ebru ŞENOCAK
Derlemeler/Récuillis
Tomarza ‘dan Derlenen Bir Masal : Kadının Fendi Erkeği Yendi/A Folktale
Collected from Tomarza of Kayseri : “The Technique of Woman Has Overcome
to Man” (Kadının Fendi Erkeği Yendi)/Une conte récuillie de Tomarza a Kayseri :
La ruse de la femme remporta une victoire sur l' homme ................................. 130
Dr. Ayşen KILIÇ
Eskişehir ‘in Yunan İşgali ve Gülnazik Türküsü/The Grek Invasion of Eskişehir
and the Song of “Gülnazik”/Occupation grecque a Eskişehir et chanson de
“Gülnazik” ................................................................................................................ 132
Ferya ÇALIŞ
Millî Folklor-Uluslararası Halkbilimi Dergisi Yayın İlkeleri/The Publication
Principles/Principes de publication .......................................................................140
Уважаемый пользователь, вам необходимо зарегистрироваться, чтобы посмотреть скрытый текст!

Поделитесь записью в соцсетях с помощью кнопок:

Просмотров: 3400 | Комментариев: 0
Рейтинг:
  • 5
Комментарии (0)
Добавить комментарий
Жирный шрифт Подчеркнутый шрифт Вставить ссылку Вставить код Вставить блок для зарегистрированных пользователей Зачеркнутый шрифт Наклонный шрифт Вставить email Вставить цитату Цвет
smile biggrin tongue wink cool angry sad cry upset tired blush surprise thinking shhh kiss crazy undecide confused down up 
captcha