Milli Folklor - Uc Aylik Turk Dunyasi Folklor Dergisi - Sayi/Number : 54

11.03.10 | Admin

http//photoload.ru/data/eb/76/d9/eb76d90ba3e780e2015cbef408136287.jpg


Millî Folklor - Üç Aylık Türk Dünyası Folklor Dergisi - Sayi/Number : 47
Author: Kollektif
Publisher: www.millifolklor.com/tr/
Publication date: 2002
ISSN 1300-3984
Format / Quality: PDF
Size: 1,5 Mb
Language:Turkish


Quote:

İÇİNDEKİLER/CONTENTS/SOMMAİRE


Hakem Kurulu/Editorial Board/Comité d'Experts .................................................... 3
Birkaç Söz/Foreword/Par l' éditeur ........................................................................... 4
M. Öcal OĞUZ
Ulasal Kalıtın Küreselleştirilmesi ve Türk El Sanatları/Globalization of National
Cultural Heritage and Turkish Handcrafts/Mondialisation du patrimoine national
Et l' artisanat turc ........................................................................................................ 5
Doç. Dr. M. Öcal OĞUZ
Destan Araştırma ve İncelemelerinde Kullanılan Bazı Terimler Hakkında ЦII/
On Some of the Terms Used in The Research and Study Epics-II/ A propos des
Certains termes utilisés aux recherches et études de épopées-II ...................... 11
Doç. Dr. Metin EKİCİ
Aşıq Sanatında İnformativ Yük ve Repertuar Problemi/The Problem Informative
Responsibility and Repertoire in Minstrel-Singers' Poetry/ Probléme de
repertoire et responsabilité informatique dans la poèsie de УÂchikФ ................. 19
Prof. Dr. Meherrem QASIMLI
XVIII. Yüzyılda Lâtin Harfleriyle Yazılmış Fransızca-Türkçe Bir Sözlük/A
18th Century French-Turkish Dictionary in Latin Alphabet/Dictionaire Turco-
français au XVIII. Siècle qui a été écrit en lettres latins ......................................... 25
Yard. Doç. Dr. Mehmet GÜMÜŞKILIÇ
Türk Mitinde Kut İyesi Kıdır ve Medeniyet Değişikliğinde Kıdır Сdan Hızır Сa
Geçiş/ФKıdırФ the Possessor of Happiness in Turkish Myth and the Transition
from УKıdırФ to УHızırФ in the Change of Civilization Circle/Kut İyesi
У(Propriétaire de sainteté) apelé УKıdırФ dans la mythologie turque et
transformation de УKıdırФ a УHıdırФ .......................................................................... 30
Yard. Doç. Dr. İsmet ÇETİN
Türk Dünyasında Hıdırellez Kutlamaları ve İşlevleri/ФHıdırellezФ Celebrations
and Their Functions in Turkish World/Célébrations de УHıdırellezФ dans
le monde turc et ces fonctions ................................................................................ 35
Yard. Doç. Dr. Ayşe YÜCEL
Türklerde Hıdrellez Geleneği/ФHıdırellezФ Tradition Among Turkish People/
Tradition de УHıdrellezФ Chez les Turcs ................................................................. 39
Yard. Doç. Dr. Enver ARAS
Kırgız Tarihinde Bir Kadın General : Kurmancan Datka/A Female General
in Kyrgyz History : Kurmancan Datka/Une femme gérénale dans l' histoire de
Kirghiz : УKurmancan DatkaФ ................................................................................... 55
Doç. Dr. Nerin KÖSE
Karakalpak Kişi Adları Üzerine Bir İnceleme/A Study on the Karakalpak
Turkish Personal Names/Une étude sur les noms personnels de Karakalpak . 62
Doç. Dr. Ülkü ÇELİK ŞAVK
Türkiye ve Kazakistan Сda Yaşayan Âşıklık Gelenepi Сnin Değişmeyen Unsurları
Açısından Karşılaştırılması/ A Comparison Between the Minstrelsy Tradition
İn Kazakhstan and Turkey in Accordance with the Unchanging Elements/
Comparaison des éléments invariable dans la tradition de' УAchıkФ en Turquie
et au Kazakshstan ..................................................................................................... 68
Yard. Doç. Dr. Bekir ŞİŞMAN
Şamanlığa Geçişteki Ölüp Dirilme Ritüelinden Türk Destanlarındaki Ölüp
Dirilmeye/ From Dying and Return to Life in Initiation of Shaman to the Dying
and Return to Life in Turkish Epics/De rituel de la mort-la renaissance chez les
shamen au rituel de la mort-la renaissance dans les épopées turques ........... 75
Yard. Doç. Dr. Mehmet AÇA
Türklerde Ölüm ve Ölü ile İlgili Rit ve Ritüeller/Death and Dead Body
Rites and Rituals in Turkish Culture/Rites et rituels concernant la
mort chez les Turcs .................................................................................................. 86
Ruhi ERSOY
Azerbaycan Şirvan Bayatılarının Hususiyetleri/On Some Literary Aspects of
Quatrains Collected from Şirvan-Azerbaijan/Particularités de Bayati-s a
Chirvan d' Azerbaidjan ............................................................................................ 102
Doç. Dr. Seyfeddin GANİYEV
Sivaslı Cefaî Сnin Baş Kafiyeli Şiirleri/Cefâî of Sivas' Poems with Beginning
Rhyme/Poemes qui ont УBaşkafiyeФ de УSivaslı CefaîФ ...................................... 107
Dr. Doğan KAYA
Tarihî Şahsiyetler Hakkında Yaratılan Halk Bilgisi Ürünleri Üzerine Bir
Durum İncelemesi : Âşık Paşa Örneği/A Case Study on Folkloric Creations
About The Historical Figures : Achik Pahsa/Une étude sur les produits d' arts
et traditions populaires concernant les personnalités historiques : l' exemples
d' Achik Pacha ......................................................................................................... 111
Doç. Dr. Zeki KAYMAZ
Georg Büchner Сin УWoyzeckФ ve Turan Oflazoğlu Сnun УKösem SultanФ
Oyunlarında Masalın İşlevi/Function of Folktales in the Plays : УWoyzeck of
George Buchner and УKösem SultanФ of Turan Oflazoğlu/Fonction de la conte
Dans les pièces de УWoyzeckФ de Georg Büchner et УKösem SultanФ de Turan
Oflazoğlu .................................................................................................................. 119
Yard. Doç. Dr. Birkan KARGI
Kitaplar Üzerine/Comptes rendus
УBana Bir Resim GetirdilerФ ................................................................................... 126
Prof. Dr. Umay TÜRKEŞ-GÜNAY
УYukarıçukurova Masallarında Motif ve Tip AraştırmasıФ .................................. 127
Ar.Gör. Ebru ŞENOCAK
Derlemeler/Récuillis
Tomarza Сdan Derlenen Bir Masal : Kadının Fendi Erkeği Yendi/A Folktale
Collected from Tomarza of Kayseri : УThe Technique of Woman Has Overcome
to ManФ (Kadının Fendi Erkeği Yendi)/Une conte récuillie de Tomarza a Kayseri :
La ruse de la femme remporta une victoire sur l' homme ................................. 130
Dr. Ayşen KILIÇ
Eskişehir Сin Yunan İşgali ve Gülnazik Türküsü/The Grek Invasion of Eskişehir
and the Song of УGülnazikФ/Occupation grecque a Eskişehir et chanson de
УGülnazikФ ................................................................................................................ 132
Ferya ÇALIŞ
Millî Folklor-Uluslararası Halkbilimi Dergisi Yayın İlkeleri/The Publication
Principles/Principes de publication .......................................................................140
Dear guest, you must be registered, in order to see the hidden text!

Ќе забудьте порекомендовать эту информацию в соцсет€х по кнопкам ниже!

ѕросмотров: 3257 |  омментариев: 0
–ейтинг:
 (Votes: 2)
 омментарии (0)
Dear visitor, you visited the website as the unregistered user.
We recommend to you to be registered or to enter on a site under the name.